திட்டமிடல் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தல் – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

திட்டமிடல் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தல் பிரிவு புதிதாக அமைக்கப்பட்டதுடன், இப்பிரிவின் கீழ் மூலதன நிதி மற்றும் வாழ்வாதாரத் திட்டங்களுக்கான கொடுப்பனவுளை திட்டமிடல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

தொடர்புக்கு

திட்டமிடல் பிரிவு

☏ +94 21 222 2034 நீ.இல: 211

? +94 21 222 4154

✉ slpdbho@yahoo.com