සැලසුම් හා ක්‍රියාත්මක කිරීම – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

සැලසුම් සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අංශයක් අලුතින් පිහිටුවන ලද අතර ප්‍රාග්ධන අරමුදල් හා ජීවනෝපායන් සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය කිරීම, ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ද මෙම අංශය යටතේ පැවරී ඇත.

අමතන්න

සැලසුම් හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අංශය

☏ +94 21 222 2034 Ex: 211

? +94 21 222 4154

✉ slpdbho@yahoo.com