கௌரவ அமைச்சர் மற்றும் பிரதான உத்தியோகத்தர்கள் – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

கௌரவ (டாக்டர்) ரமேஷ் பதிரண
கௌரவ அமைச்சர்
பெருந்தோட்ட அமைச்சர்
கௌரவ அருந்திக்க பர்னாந்து
இராஜாங்க அமைச்சர்
தென்னை, கித்துல், பனை மற்றும் இறப்பர் செய்கை மேம்பாடு மற்றும் அது சார்ந்த கைத்தொழில் பண்டங்கள் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி பல்வகைப்படுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சர்
திரு. ரவீந்திர ஹெவாவிதாரண
அமைச்சின் செயலாளர்
பெருந்தோட்ட அமைச்சின் செயலாளர்
திரு.கிருசாந்த பத்திராஜ
தலைவர்
பனை அபிவிருத்திச் சபை