ගරු අමාත්‍ය සහ ප්‍රධාන නිලධාරින් – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

ගරු (වෛද්‍ය) රමේෂ් පතිරණ මහතා
ගරු අමාත්‍ය
වැවිලි අමාත්‍යාංශය
ගරු අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා
රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා
පොල්, කිතුල්, තල් හා රබර් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා
රවීන්ද්‍ර හේවාවිතාරණ මහතා
අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්
වැවිලි අමාත්‍යාංශ ලේකම්
ක්‍රිෂාන්ත පතිරාජ මහතා
සභාපති
තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය