හැදින්වීම – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය ගැන (ත.ස.ම)

මුලින් වැවිලි අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය තල් වතුයාය සම්බන්ධයෙන් වූ කාර්යයන් ඉටු කරනු පිණිස 1971 අංක 46 දරන ශ‍්‍රී ලංකා පොල් සංවර්ධන පනත 1975 අංක 24 දරන පනත මගින් කරන ලද සංශෝධනය ප‍්‍රකාරව 1978 අගෝස්තු 18 දින ප‍්‍රකාශයට පත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය මගින් සංස්ථාපනය කරන ලදී. පසුව තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය 2010 ගැසට් නිවේදනය මගින් සාම්ප‍්‍රදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතට පත් කරන ලදී. 2015 ජනවාරි 8 දින සිට තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය බන්ධනාගාර ප‍්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත පවරන ලදී.

තල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ප‍්‍රධාන ක‍්‍රියාකාරකම් වන්නේ තල් වගාවන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම, දැනට ඇති ආදර්ශ ගොවිපලවල් නවීකරණය කිරීම හා දියුණු කිරීම, හස්ත කර්මාන්ත පුහුණු වැඩසටහන් මෙහෙයවීම, විවිධ තල් භාණ්ඩ නිපදවීම, තල් නිපැයුම් ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම, ආහාර නිෂ්පාදන හා වෙනත් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීම ආශ‍්‍රිතව පර්යේෂණ පැවැත්වීම සහ කට්පහම් අලෙවි සල් පවත්වා ගෙන යාමයි.

අපගේ දැක්ම

ජීවනෝපාය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ජවයෙන් යුතු ක්ෂේත‍්‍රයක් වශයෙන් තල් අංශය සංවර්ධනය කිරීම.

අපගේ මෙහෙවර

දේශයේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය වෙත සුවිශේෂී දායකයකු වනු පිණිස තිරසාර තල් කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම, ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම, ජනප‍්‍රිය කරවීම හා නියාමනය කිරීම.

මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපතිවරුන්

පළමු සභාපතිවරයා

අභාවප්‍රප්ත කේ.සී. නිතන්තන්ත මහතා

(1970-1978)

තල් අළුත් උපයෝගිතා කෙටියෙන්

අපගේ පරමාර්ථ සහ අරමුණු

තල් ආශ‍්‍රිත සංවර්ධනය සහ ප‍්‍රජාව නගා සිටුවීම සඳහා මනා සංවිධානමය පදනමක් සැපයීම.

ශ්‍රී ලංකාවේ තල් ආශ‍්‍රිත කර්මාන්තයේ ක්ෂුද්‍ර ව්‍යාපාර, අතරමැදි කර්මාන්ත හා අධිතාක්ෂණ කර්මාන්ත මට්ටම්වල තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා මනා විද්‍යාත්මක පදනමක් සැපයීම.

අධි තාක්ෂණ සංවර්ධනය වෙත මග පාදමින්, මූලික උපායමාර්ගික හා ව්‍යවහාරික පර්යේෂණ හරහා තල් සම්පත් සඳහා උචිත භෝග සංරක්ෂණ, පිරිසැකසුම් හා නිෂ්පාදන සංවර්ධන තාක්ෂණවේදයන් සංවර්ධනය කිරීම.

සමෝධානිත සංවර්ධන ප‍්‍රයත්නයන් දායාද කරනු පිණිස දියුණු තල් ආශ‍්‍රිත භෝග හා පශු සම්පත් නිෂ්පාදන පද්ධති හා ක‍්‍රම සංවර්ධනය කිරීම.

තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් සංවර්ධනය කරන ලද, යැපෙන්නන්ට හා කර්මාන්තකරුවන්ට උචිතල තාක්ෂණවේදයන් සඵලදායී ලෙස ලබා දීම.

තල් ජාන සම්පත් සඳහා ජාතික සුරක්ෂිතාගාරයක් ලෙස සේවය සැලසීම සහ දියුණු රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිපදවීම.

ප‍්‍රායෝගික ව්‍යවහාරයන් සහිත ජනප‍්‍රිය අනුවර්තනද සමගින් තල් පිළිබඳ තාක්ෂණික තොරතුරු රුස් කිරීම හා ප‍්‍රචලිත කිරීම.

නිෂ්පාදන පද්ධති කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ විවිධ විකල්ප තේරීම් බිහි කළ හැකි වන පරිද්දෙන් තල් ආශ‍්‍රිත ආයතනික සංවර්ධනය සහ උපකාර ප‍්‍රශස්තතම තත්ත්වයට ගෙන ඒම.

තෙරපුම් ක්ෂේත්‍ර

තල් සම්පත් සංවර්ධනය

පුහුණුව හා තාක්ෂණ පැවරුම වැඩසටහන (හස්ත කර්මාන්ත / යුෂ හා මද නිෂ්පාදනය / නාරා හා දැව / පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම)

තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම

කට්පහම් අලෙවිසල් හරහා අලෙවිකරණ ජාලය දියුණු කිරීම

පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය

ආයතනික ශක්තිමත් කිරීම