“කට්පහම්” අළෙවි මධ්‍යස්ථානය – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

යාපනය

නල්ලූර්, පේදුරුතුඩුව පාර, නල්ලූර්.
"කට්පහචෝලෙයි" - අලෙවි අංශය, ස්ටැන්ලි පාර, යාපනය.
අංක 645, රෝහල් පාර, යාපනය.
අංක 129 ඩී, කේ.කේ.එස්. පාර, යාපනය
බස් නැවතුම්පළ, යාපනය.

කොළඹ

වවුනියා

අංක 41, ඩබ්.ඒ. සිල්වා මාවත, කොළඹ 06.
අංක. 67/68, බසාර් වීදිය, වවුනියාව.

මන්නාරම

මඩු පාර, මන්නාරම.
බිග් බසාර්, මන්නාරම.
අළුත්

මඩකළපුව

15, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී ගොඩනැගිල්ල, මඩකලපුව.
ප්‍රදර්ශනාගාරය, සැහැල්ලු නිවස, මඩකලපුව.

ත්‍රිකුණාමලය

පුත්තලම

පවර් හවුස් පාර, ත්‍රිකුණාමලය.
නව බස්නැවතුම්පොළ, කල්පිටිය.

හම්බන්තොට

මොණරාගල

තිස්සමහාරාම පන්සල ඉදිරිපිට.
අංක 01, නව නගරය, කතරගම. (කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි අසල)