අලෙවිකරණය – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

"කට්පහම්" අලෙවි මධ්‍යස්ථාන

මණ්ඩලයේ නිෂ්පාදන පමණක් අලෙවි කරන්නේ පමණක් නොව, නිෂ්පාදකයන්ගෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සහ  රටපුරා “කට්පහම්" ලෙස නම් කර ඇති අලෙවිසැල් පහලවක හරහා විකිණීම සිදු කරයි. යාපනය, කොළඹ, ත්‍රිකුණාමලය, මඩකළපුව, කල්මුණේ, වව්නියාව, පුත්තලම, හම්බන්තොට සහ මන්නාරම යන ප්‍රදේශවල ක්‍රියාත්මකයි.

දිස්ත්‍රික් වසයෙන් “කට්පහම්” අලෙවි මධ්‍යස්ථාන

යාපනය

නල්ලූර්, පේදුරුතුඩුව පාර, නල්ලූර්.
"කට්පහචෝලෙයි" - අලෙවි අංශය, ස්ටැන්ලි පාර, යාපනය.
අංක 645, රෝහල් පාර, යාපනය.
අංක 129 ඩී, කේ.කේ.එස්. පාර, යාපනය.
බස් නැවතුම්පළ, යාපනය.

කොළඹ

වවුනියා

අංක 41, ඩබ්.ඒ. සිල්වා මාවත, කොළඹ 06.
අංක. 67/68, බසාර් වීදිය, වවුනියාව.

මන්නාරම

ත්‍රිකුණාමලය

මඩු පාර, මන්නාරම.
පවර් හවුස් පාර, ත්‍රිකුණාමලය.
පවර් හවුස් පාර, ත්‍රිකුණාමලය.

මඩකළපුව

15, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී ගොඩනැගිල්ල, මඩකලපුව.
ප්‍රදර්ශනාගාරය, සැහැල්ලු නිවස, මඩකලපුව.

පුත්තලම

හම්බන්තොට

නව බස්නැවතුම්පොළ, කල්පිටිය.
තිස්සමහාරාම පන්සල ඉදිරිපිට.

මොණරාගල

අංක 01, නව නගරය, කතරගම. (කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි අසල)
අළුත්

ආංශික සංවර්ධනය

1. මුදල් හා නිෂ්පාදන ලේඛණ යන්ත්‍රයක් ස්ථාපනය කිරීම: කටහම් වෙළඳ සැල්වල සේවකයින් පුහුණු කිරීම.

2. නව නිපැයුම් වෙළෙඳපොළට හඳුන්වා දෙන ලදී.

තල් යෝගට්, තල් අයිස් ක්‍රිම් සහ තල් බිස්කට්

3. තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීම සඳහා විදේශිකයන් සමඟ රැස්වීමක් සංවිධානය කර තිබේ.

4. කට්පහම් විකිණීමේ මධ්‍යස්ථානය නවීකරණය කිරීම:

විකුණුම් ක්‍රියාකාරකම් විධිමත් කිරීම සඳහා කට්පහම් වෙළඳසැල් තුළ කොණ්ඩෝලා සහ මුදල් හා නිෂ්පාදන ලේඛණ යන්ත්‍රය සවි කරන ලදී.

5. තල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන "ලන්ඩන් ෂොපිං උත්සවය - 2017" යෙදි ප්‍රදර්ශනය කරන ලදී.

6. මණ්ඩලයේ තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ලන්ඩන් හි "Tribal Indian Fest" හි ප්‍රදර්ශනය කරන ලදී.

7. අපනයන තත්වයේ අත්කම් භාණ්ඩ නිපයුම් අංශයක් පිහිටුවීම:

8. තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කැනඩාව වෙත අපනයනය කිරීමට අපනයනකරුවෙකු සමඟ ගිවිසුමක්.

9. කාර්මික දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධීකරණයෙන් මන්නාරමේ කට්පහම් අලෙවිසැල් විවෘත කරන ලදී.

අමතන්න

අළෙවි අංශය

☏ +94 21 221 5017

? +94 21 221 5018

✉pdbmarketing@yahoo.com