ත.ස.ම. ප්‍රධාන නිලධාරින් – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

අංශ ප‍්‍රධානීන් 8 දෙනෙක් සාමාන්‍යාධිකාරී යටතේ කටයුතු කරති. අංශ ප‍්‍රධානීහු දිස්ත‍්‍රික් සම්බන්ධීකාරකවරුන් සමග ඒකාබද්ධව කටයුතු කරති.  එක් එක් අංශ ප‍්‍රධානියා ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වන සාමාන්‍යාධිකාරීතුමා වෙත වාර්තා කරයි.

ජේෂ්ඨ කළමනාකරණ කමිටුව

එම්.බී. ලෝගනාදන් මහතා
සාමාන්‍යාධිකාරී

☏  +94 21 222 2034 Ex: 203

? +94 21 222 4154

✆ +94 77 717 6322

✉  slpdbho@yahoo.com

✉  mblogan_cro@yahoo.com

එස්. ශ‍්‍රීවිජේන්ද්‍රන් මහතා
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී

☏  +94 21 222 2034 Ex:207

? +94 21 222 4154

✆   +94 77 378 7380

✉  slpdbho@yahoo.com

✉  srthyln@yahoo.com

ඒ. කෞෂීදරන් මහතා
කළමනාකාර (මුදල්)

☏  +94 21 222 2034 Ex:213

? +94 21 222 4154

✆   +94 77 440 0641

✉  slpdbho@yahoo.com

එස්. ශ‍්‍රීවිජේන්ද්‍රන් මහතා
කළමනාකරු (සංවර්ධන)

☏  +94 21 222 2034 Ex: 206

? +94 21 222 4154

✆   +94 77 378 7380

✉  slpdbho@yahoo.com

✉  srthyln@yahoo.com

ඩී.ජී.කේ. වාහලතන්ත‍්‍රී මහතා
කළමනාකාර (අලෙවිකරණ)

☏  +94 21 221 5017

? +94 21 221 5018

✆   +94 76 665 8876

✆   +94 71 563 1949

✉  slpdbho@yahoo.com

 geethkw2009@yahoo.com

කේ. ගෝපාලක‍්‍රිෂ්ණන් මහතා
කළමනාකාර (ව්‍යාප්ති)

☏  +94 21 222 2034 Ex: 205

? +94 21 222 4154

✆   +94 77 362 0584

✉  slpdbho@yahoo.com

✉  extensionpdb@yahoo.com

ආචාර්ය. බී. සුදාහරන් මහතා
කළමනාකරු (පරිපාලන හා මානව සම්පත් කළමනාකරණය)

☏  +94 21 222 2034 Ex: 209

? +94 21 222 4154

✆   +94 71 511 2171

✉  slpdbho@yahoo.com

එස්. ජනාර්තනන් මහත්මිය
කළමනාකාර (ව්‍යවහාරික පර්යේෂණ)

☏  +94 21 205 7067

☏  +94 21 205 7065

? +94 21 205 7066

✆   +94 77 232 1051

✉  sumithira79@yahoo.com

බී. රජිපරන් මහතා
කළමනාකරු (නිෂ්පාදන)

☏  +94 21 221 5017

? +94 21 221 5018

✆   +94 77 880 0660

✉  slpdbho@yahoo.com

✉  productionpdb@gmail.com

නිලධාරින්

එස්.ධර්මචන්ද්‍රා මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරී

☏  +94 21 222 2034 Ex:202

?  +94 21 222 4154

✆  +94 77 034 4105

✉  slpdbho@yahoo.com

කේ. සිවකුමාර් මහතා
කාර්මික නිලධාරි

☏  +94 21 222 2034 Ex:210

? +94 21 222 4154

✆   +94 77 860 4122

✉  slpdbho@yahoo.com

ඒ. කෞෂීදරන් මහතා
මූල්‍ය නිලධාරි

☏  +94 21 222 2034 Ex:213

? +94 21 222 4154

✆   +94 77 440 0641

✉  slpdbho@yahoo.com

එන්. නවනන්දන් මහතා
විගණන නිලධාරි

☏  +94 21 222 2034 Ex:

? +94 21 222 4154

✆   +94 77 795 1546

✉  slpdbho@yahoo.com  

දිස්ත්‍රික් කළමනාකරණ කමිටුව

එම්. හුබට් ඇන්ටනි මහතා
යාපනය දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු
වයි. සවුන්දරනාතන් මහත්මිය
අම්පාර දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු
එන්.බාස්කරන් මහතා
වවුනියාව දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු
ජස්ටින් බේනිල්ඩස් පීරිස් මහතා
මන්නාරම දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු
ටී. විජයන් මහතා
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු
එ්. එම්. අනුෂා මහත්මිය
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු
එන්. සිවරාජා මහතා
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු