මුල් පිටුව – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

තල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ (ත.ස.ම) නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

මුලින් වැවිලි අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය තල් වතුයාය සම්බන්ධයෙන් වූ කාර්යයන් ඉටු කරනු පිණිස 1971 අංක 46 දරන ශ‍්‍රී ලංකා පොල් සංවර්ධන පනත 1975 අංක 24 දරන පනත මගින් කරන ලද සංශෝධනය ප‍්‍රකාරව 1978 අගෝස්තු 18 දින ප‍්‍රකාශයට පත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය මගින් සංස්ථාපනය කරන ලදී. පසුව තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය 2010 ගැසට් නිවේදනය මගින් සාම්ප‍්‍රදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතට පත් කරන ලදී. 2015 ජනවාරි 8 දින සිට තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය බන්ධනාගාර ප‍්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත පවරන ලදී.

නවතම සංවර්ධනය

  • මන්නාරම පඩප්පාඩියෙහි නව තල් යුෂ නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කරන ලදී.
  • තල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් මාර්ගෝපදේශ සම්මන්ත්‍රණයක් පැවති.
  • මණ්ඩලය විසින් තල් සහ පොල් සංවර්ධන සමුපකාර සමිති සඳහා තල් පිනාටු වියළුම් යන්ත්‍රයන් සැපයීම.
  • තල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරි කටයුතු පිළිබඳ ලියකියවිලි සකස් කර දියත් කරන ලදී.

නවතම සිදුවීම්

  • First Step of “PALMYRAH WORLD ASSOCIATION"
  • New Katpaham Super center Sales Outlet is opened by Hon. Minister Arundika Fernando at Negombo on 13th of December.
  • New Katpaham Sales Outlet is opened by Hon. Minister Arundika Fernando at Kaithady, Jaffna. on 02nd of October 2020.
  • Hon. Minister Arundika Fernando participated in the Navarathri Event at Katpaham Colombo on 23rd of October 2020.
  • Palm Ice Cream was launched by palmyrah development board  in cooperation with Alerics on 20th of February 2020.
ගරු අමාත්‍ය

 

ගරු (වෛද්‍ය) රමේෂ් පතිරණ මහතා

වැවිලි අමාත්‍යාංශය

රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා

 

ගරු අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා

පොල්, කිතුල්, තල් හා රබර් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා

අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

 

රවීන්ද්‍ර හේවාවිතාරණ මහතා

වැවිලි අමාත්‍යාංශ ලේකම්

සභාපති
 
ක්‍රිෂාන්ත පතිරාජ මහතා

සභාපති

තල් සංවර්ධන සංවර්ධන මණ්ඩලය