මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපතිවරුන් – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

පළමු සභාපතිවරයා
අභාවප්‍රප්ත කේ.සී. නිත්තියානන්දා මහතා
(1970 - 1978)
දෙවන සභාපතිවරයා
අභාවප්‍රප්ත එන්. කනගසූරියර් මහතා
(1979 - 1980)
තෙවන සභාපතිවරයා
එන්. පී. ජෙගනාදන් මහතා
(1980-1981)
හතරවන සභාපතිවරයා
කේ. නඩරාජා මහතා
(1982-1994)
පස්වන සභාපතිවරයා
අනුර ඒකනායක මහතා
(1994)
හයවන සභාපතිවරයා
ඒ.එම්. පාක්‍යනාතන්
(1994-2001)
හත්වන සභාපතිවරයා
. සිවපාදම් මහතා
(2001-2004)
අටවැනි සභාපතිවරයා
අභාවප්‍රප්ත එස්. සිවතාසන් මහතා
(2004-2009)
නවවන සභාපතිවරයා
ෂෙහාන් වික්‍රමපාල මහතා
(2009-2010)
දසවන සභාපති
පසුපති සීවරතිනම් මහතා
(2010-2015)
එකොළොස්වැනි සභාපතිවරයා
කේ. විජින්තන් මහතා
(2015)
දොළොස්වැනි සභාපතිවරයා
එස්. කොකුලතාසන් මහතා
(ජනවාරි 2015 - සැප්තැම්බර් 2015)
දහතුන්වන සභාපතිවරයා
දහතුන්වන සභාපතිවරයා
(සැප්තැම්බර් 2015 සිට ජූලි 2016 දක්වා)
Fourteenth Chairman
Dr. R. Sivashankar
From July 2016 to Oct 2018
Former Chairman
Mr.A.N.Rajendran
Former Chairman From Dec 2018 to Dec 2019