ව්‍යාප්තිය – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

තල් ආශ්‍රිත සම්පත් පරිසර හිතකාමී වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත අතර ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතී. තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, සීනි, කෙඳි, හස්ත කර්මාන්ත සහ ගොඩනැඟිලි ද්‍රව්‍ය ආදියෙන් උපකාරී විය, දෛනික අවශ්‍යතා මෙන්ම ආහාර ද සපුරාලීම.

දැක්ම

පාරිසරික හා මානව භාවිතය සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වන තල් වර්ග භාවිතා කිරීම සහ තල් ආශ්‍රිත ස්වයං ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා දායක වීම.

මෙහෙවර

තල් ආශිත මූලාශ යක් ලෙස ස්වයං රැකියා දියුණු කිරීම.

ක්‍රියාකාරිත්වය

තල් ආශ්‍රිත පුහුණුව ලබා දීම මගින් තල් කර්මාන්තය දියුණු කිරීම.

පුහුණු වැඩසටහන - 2017
පුහුණු වැඩසටහන කාන්තා
තල් අත්කම් පුහුණු 872
හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් 2017 දී 1237
තල් පළතුරු යුෂ පුහුණුව 100
තල් නාර පුහුණුව  30
තල් යුෂ පුහුණුව   15

තල් කොළ ආශ්‍රිත අත්කම් පුහුණු වැඩසටහන - 2017

නො. දිස්ත්‍රික්ක පුහුණු මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව පුහුණු වන්නන් සංඛ්‍යාව නිෂ්පාදකයින්  සංඛ්‍යාව මෙවලම් හා උපකරණ  සංඛ්‍යාව
01 යාපනය 05 87 82 54
02 කිලිනොච්චි 03 51 51 46
03 මුලතිව් 02 63 312 30
04 වවුනියාව 02 50 49 28
05 මන්නාරම 03 39 42 45
06 පුත්තලම 02 35 26 43
07 ත්‍රිකුණාමලය 04 117 51 40
08 මඩකලපුව 10 221 581 73
09 අම්පාර 05 107 43 40
10 හම්බන්තොට 02 38 05
11 කුරුණෑගල 01 24 05
12 අනුරාධපුර 01 40 05
එකතුව 40 872  1237 414

ආංශික සංවර්ධනය

1. පවත්නා තල් ආශ්‍රිත සම්පත් පිළිබඳ වර්තමාන දත්ත නොමැති අතර, එබැවින් වල්ලිපුරම්, අල්ලයිප්පිට්ටි සහ මාරවන්පුලම් හි අත්කම් නිෂ්පාදන නිපදවන්නන් සඳහා 2017 දි උපකරණ ලබාදීම.

උතුරු වරනියේ  තල් ආශ්‍රිත අත්කම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයන් සඳහා විශේෂ තාක්ෂණික පුහුණුවක් තල් කර්මාන්තයෙන් ජීවනෝපාය යැපෙන පවුලේ නායකත්වය දරන කාන්තා සාමාජිකයන් 23 දෙනෙකුට බවානි තංගතුරෙයි මහත්මිය විසින් පුහුණුව සඳහා දේශනයක් පවත්වන ලදී.

තවද මෙම අවස්ථාවට ව්‍යාප්ති කළමනාකරු, කා. ගෝපාලක්‍රිෂ්නන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තල් නිශ්පාදක සංගමයක් ආරම්භ කර ඇති අතර මෙම සංගමය මගින් නිෂ්පාදනය සඳහා පුහුණුව ලබා දෙන බවත්, එය ගුණාත්මක නිෂ්පාදන සඳහා මණ්ඩලය විසින් වෙළඳපොළ පහසුකම් ලබා දෙනු ඇති බවත් සඳහන් වේ.

2. පවත්නා තල් ආශ්‍රිත සම්පත් පිළිබඳ වර්තමාන දත්ත නොමැති අතර, එබැවින් වල්ලිපුරම්, අල්ලයිප්පිට්ටි සහ මාරවන්පුලම් හි අත්කම් නිෂ්පාදන නිපදවන්නන් සඳහා 2017 දි උපකරණ ලබාදීම.
3. නව සැලසුම් මත පුහුණු වැඩසටහන නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දෙන ලදී.
4. තල් පළතුරු යුෂ පුහුණුව
5. තල් ආහාර ආශ්‍රිත පුහුණු

6. තල් නාර ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා නව පුහුණු වැඩසටහන

7. උපදේශකයන් සඳහා අත්පොත

අලුතින් නිර්මාණය කළ අත්කම් නිෂ්පාදන

අමතන්න

ව්‍යාප්ති අංශය

☏ +94 21 222 2034 Ex: 205

? +94 21 222 4154

✉ slpdbho@yahoo.com

 ✉ extensionpdb@yahoo.com