தொடர்புக்கு – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

பனை அபிவிருத்திச் சபை

தலைமைக் காரியாலயம்

Address:
தேசிய வீடமைப்பு அதிகார சபை கட்டிடம், கண்டி வீதி, யாழ்ப்பாணம். இலங்கை.
Phone:
+94 21-222 2034
Fax:
+94 21-222 4154
Email:
slpdbho@yahoo.com / slpalmyrah@gmail.com

நகரக் காரியாலயம்

Address:
இல. 356 பீ, காலி வீதி, கொழும்பு 03. இலங்கை.
Phone:
+94 11-257 4416
Fax:
+94 11-257 4416
Email:
slpalmyrah@gmail.com

உங்கள் செய்தியை கைவிட வேண்டும்
Newsletter :

Get PDB Newsletter