පරිපාලනය, ගිණුම්කරණය සහ අභ්‍යන්තර විගණනය – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

පරිපාලනය

පරිපාලන අංශය විසින් පිළිපැදිය යුතු නීති හා රෙගුලාසි පිළිපැදීම කාර්ය මණ්ඩලයේ සුභ සාධනය දෙස බලයි. මෙම අංශය විසින් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමක් පැවැත්වීම හා එම මණ්ඩලය විසින් ගනු ලබන තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරයි.

ආංශික සංවර්ධනය

1. 5S සැලැස්ම: කාර්යය කටයුතු නඩත්තු කිරීම සඳහා පිරවුම් පද්ධතිය විධිමත් කිරීම. 5S පද්ධතිය ආරම්භ කරන ලද අතර කාර්ය මණ්ඩලයට පුහුණුව ලබා දී ඇත.

2. ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාපටිපාටියන් පිළිබඳ පුහුණුව: සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාපටිපාටියන් පිළිබඳ මූලික දැනුමක් ලබා දීම.

3. මණ්ඩලය විසින් කයිතඩි පරිශ්‍රයේ නව තල් පර්යේෂණ ආයතනය (PTI) සඳහා මුල්ගල් තබන ලදී. තල් නිෂ්පාදනය සහ තල් ආශ්‍රිත පර්යේෂණ පිළිබඳ වසරක ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් සඳහා නියමිත ආයතනයක් ලෙස කටයුතු කරනු ඇත.

4. කයිතඩි පරිශ්‍රය තුළ මණ්ඩලය සඳහා වූ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව: පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම හා සිසුන් සඳහා දේශන පැවැත්වීම.

5. ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක් හා ධාරිතා ගොඩනැංවීමේ වැඩසටහන්: මණ්ඩලය විසින් ප්‍රථම වරට, තල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සියලු කාර්ය මණ්ඩලය, මඩකළපුව සහ ත්‍රිකුණාමලය යන නගරවල ධාරිතාව ගොඩනැංවීමේ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා රැස් විය.

6. සැලසුම් හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අංශය ස්ථාපනය කිරීම: සැලසුම් සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අංශයක් අලුතින් පිහිටුවන ලද අතර ප්‍රාග්ධන අරමුදල් හා ජීවනෝපායන් සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය කිරීම, ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ද මෙම අංශය යටතේ පැවරී ඇත.

7. සිංහල භාෂා පුහුණු වැඩසටහන: මෙම පුහුණුව සකස් කර ඇත්තේ තල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ කාර්ය මණ්ඩලයට පරිපාලන අංශය විසින් සන්නිවේදන කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා වන අතර එම කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින් 15 දෙනා මෙම වැඩසටහන තුළින් ප්‍රතිලාභ ලබනු ඇත.

8. මූලික පරිගණක පුහුණු වැඩසටහන: තාක්ෂණික දැනුම නංවාලීම සඳහා පරිගණක පන්තිය කාර්ය මණ්ඩලයට සකස් කරන ලදී.

9. වෙබ් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය: තල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නව නිල වෙබ් අඩවියක් දියත් කිරීම Sparkgrid (Pvt) Ltd. මගින් ආරම්භ කළේ.

අමතන්න

පරිපාලන සහ මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය

☏ +94 21 222 2034 Ex: 209 & 202

? +94 21 222 4154

✉ slpdbho@yahoo.com

ගිණුම්කරණය

තල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සියලුම ගිණුම් පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ ගිණුම් ඒකකය මගිනි. සියලුම ගිණුම් සඳහා ගෙවීම් කිරීමට ඔවුන් කැඳවනු ලැබේ. මාසික, කාර්තුමය හා අවසන් ගිණුම් සකස් කිරීම මෙම ඒකකය මගින් සිදුකරනු ලැබේ.

ආංශික සංවර්ධනය

1. මුදල් ඒකකය ශක්තිමත් කළා

2. ගිණුම් කාර්ය පටිපාටි පුහුණු කිරීම කාර්ය මණ්ඩලයට ලබා දී ඇත.

3. මූල්‍ය පාලනය නඩත්තු කිරීම සඳහා යාන්ත්‍රණය ලබා දෙන ලදී.

4. ගිණුම් අඩුපාඩු නිවැරදි කර ඇති අතර එහි ප්‍රතිඵලය ලෙස විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව සත්‍ය හා සාධාරණ වාර්තාවක් ලබා දුන්නේය.

අමතන්න

ගිණුම් අංශය

☏ +94 21 222 2034 Ex:212

? +94 21 222 4154

✉ slpdbho@yahoo.com

අභ්‍යන්තර විගණනය

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය සමස්ත ගිණුම් වල විගණනය මෙන්ම අළෙවිසැල සහ ගබඩා කරන තුල විගණනයේදී කාලානුරූපව සභාපතිවරයාට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරයි.

ආංශික සංවර්ධනය

1. 2012 වසර ආරම්භයේ සිටම තල් පර්යේෂණ ආයතනයේ දී වසර 5 කට පසු අභ්‍යන්තර විගණනය ආරම්භ කරන ලදී.

2. 2017 වර්ෂය සඳහා විගණන විමසුම් සම්පූර්ණයෙන්ම මුළුමනින් ම පිළිතුරු ලබා දී ඇති අතර අඩුපාඩු නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

3. කළමනාකරණයේ ශක්තිමත් අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතිය ශක්තිමත් කර ඇත.

අමතන්න

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

☏ +94 21 222 2034 Ex:207

? +94 21 222 4154

✉ slpdbho@yahoo.com