හැදින්වීම – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

තල් පර්යේෂණ ආයතනය (PRI)

තල් පර්යේෂණ ආයතනය (PRI), යාපනයේ නුවර පාර කයිතඩියේදි පිහිටා ඇත. රටේ වසර කීපයකට කලබල සිදුවීමෙන් පෙර, PRI ගොඩනැගිලි සහ උපකරණය දැඩි ලෙස හානි සිදු විය. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආධාර ඇතිව මෙම ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇත. ඉන්දියානු රජය අත්‍යවශ්ය උපකරණ, රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ අනෙකුත් අවශ්‍යතාවයන් ලබා දුන්නේය. අලුතින් නවීකරණය කරන ලද මෙම ආයතනය 2012 ජුලි 20 වන දින නිල වශයෙන් විවෘත කරන ලදී. තල් කර්මාන්තය මත යැපෙන උතුරේ පවුල් දහස් ගණනකගේ ජීවනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා එහි පර්යේෂණ ක්‍රියාකාරකම් නංවාලීම සඳහා එහි කාර්යයන් පුළුල් කර ඇත.

මෙම ආයතනය දැන් රසායනාගාර හතරකින් සමන්විත වේ. විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය, ආහාර හා තාක්ෂණ විද්‍යාගාරය, ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාගාරය අධි තාක්ෂණ රසායනාගාරය. නිෂ්පාදනවල තත්වය ඉහළ නැංවීම සහ තල් ආශ්‍රිත ආහාර නිෂ්පාදන පිළිබඳ පෝෂණ සංරචක පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමක් විශ්ලේෂණ රසායනාගාරයේ සිදු කරයි. ආහාර හා තාක්ෂණ රසායනාගාරෙයේ මෙම අතිශයින් නවීකරණය කරන ලද ලෝකයේ ජනතාවගේ දැඩි ආශාවකින් යුත් ශ්‍රීලංකා ප්‍රමිති ආඥාපනත ප්‍රඥප්තියට අනුව රසවත් ආහාර ද්‍රව්‍ය නිසි පෝෂ්යදායී තල් ආශ්‍රිත සම්පත් භාවිතා කිරීම අරමුණු කරගත් ක්‍රියාකාරිත්වයන් ක්‍රියාවට නංවා ඇත. ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාගාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තල් දියර නිෂ්පාදන ඖෂධීය වැදගත්කම තහවුරු කිරීම සහ නිෂ්පාදන මත ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාත්මක බලපෑම් තුළින් නිෂ්පාදනයේ වැඩිදියුණු කිරීමයි. ඉහළ තාත්වික ද්‍රවණික වර්ණාලක චුම්බක සහ වායු කෝෂය වැනි අධි තාක්ෂක රසායනාගාර උපකරණවල ආධාරය සහිත ආහාරවල සංචලන ප්‍රමාණයන් හඳුනාගෙන ඒවා හඳුනා ගැනීමටත්, අධි තාක්ෂණික රසායනාගාරයේ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහාත් ක්‍රියා කරයි. එපමණක් නොව, පර්යේෂණයන්, හුවමාරු කටයුතු, රසායනාගාර සේවා සැපයීම සහ පර්යේෂණ සොයාගැනීම්  ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සහ බෙදා හැරීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් රාශියකට සම්බන්ධ වී ඇත. රසායනාගාරය විසින් සපයනු ලබන පරීක්ෂණ වාර්තා අන්තර්ජාතිකව වලංගු වන පරිදි ආයතනය විසින් ISO ප්‍රතීතනය ලබාගැනීම සඳහා අවසන් පියවර ගෙන තිබේ.

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා වන ක්ෂේත්‍රයේ දායකත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තල් පර්යේෂණවල විශිෂ්ටත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීම.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් සැපයීම සඳහා තල් කර්මාන්තයේ තිරසාරත්වය වර්ධනය කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම, ප්‍රචලිත කිරීම සහ නියාමනය කිරීම සඳහා නවීන තාක්ෂණය හුවමාරු කිරීම සඳහා පර්යේෂණ භාවිතය වැඩිදියුණු කිරීම.

ප්‍රධාන අරමුණු

තල් ආශිත නිෂ්පාදන සැකසීම හා භාවිතය සම්බන්ධව විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ පැවැත්වීම.

තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සැකසීමේ නව නිපැයුම් හඳුන්වා දීම.

තාක්ෂණ හුවමාරු කිරීම සහ තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදකයන්ට මාර්ගෝපදේශ හා උපදේශන සැපයීම මෙන්ම අගය එකතු කළ තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවල නඩත්තුව හා වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්ධ කිරීම.

තල් ගස් වර්ධනය කිරීම හා වගා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ පැවැත්වීම.

නිෂ්පාදන අංශය නවීකරණය කිරීම හා එහි කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා සහායවීම.

රසායනාගාර සේවා සැපයීම.

ක්ෂේත්‍රයේ යහපත සඳහා පර්යේෂණ සොයාගැනීම ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සහ බෙදා හැරීම.

රසායනාගාර අංශය

විශ්ලේෂී විද්‍යාගාරය

තල් ආශ්‍රිත ආහාර නිෂ්පාදනයේ පෝෂණීය සංරචක පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා නිෂ්පාදනවල ප්රමිතිය ඉහළ නැංවීම සඳහා, තල් ආශි්රත නිෂ්පාදන වැඩි ලාභදායී ආකාරයකින් වර්ධනය කිරීමට විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය සම්බන්ධ වී තිබේ.

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්:

►තල් ආශ්‍රිත ආහාර නිෂ්පාදනවල පෝෂක සංරචක ප්‍රමාණය විශ්ලේෂණය කිරීම.

►තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවල ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අත්හදා බැලීම් කිරීම.

►තල් ආශ්‍රිත ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළ සිදුවන ජෛව රසායනික වෙනස්කම් පරීක්ෂණ කිරීම හා ඒවා නියාමනය කිරීම.

►තල් අළුව පරිවර්තනය කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම ආහාරයට ගතහැකි ආහාර නිශ්පාදන නොලැබේ.

ආහාර තාක්ෂණවේද පර්යේෂණාගාරය

මෙම අතිශයින් නවීකරණය කරන ලද ලොවෙහි ජනප්‍රය වූ රසවත් ආහාර නිෂ්පාදන සඳහා ඉහළ පෝෂ්යදායී තල් ආශ්‍රිත සම්පත් යොදා ගැනීම සඳහා ආහාර හා තාක්ෂණ විද්‍යාගාරය පහත සඳහන් ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරයි.

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්:

►නව ආහාර වර්ග නිපදවීම සහ ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළට හඳුන්වා දීම.

►SLS අවශ්යතාවයන්ට අනුකූලව වෙළෙඳපොළේ දැනටමත් ආහාර ද්‍රව්‍යවල ප්‍රමිතිකරණය හා වැඩිදියුණු කිරීම.

►ප්‍රමිති සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා ආහාර නිෂ්පාදකයින් දිරිගැන්වීම සහ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවල හොඳ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලි සහ සෞඛ්‍ය ආශ්‍රිත ක්‍රියා පටිපාටි ක්‍රියාත්මක කිරීම.

ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යා පර්යේෂණාගාරය

අධි තාක්ෂණ විද්‍යාගාරවල උසස් තාක්ෂණ විද්‍යාගාර උපකරණ සහ ගෑස් Chromatography උපකරණවලින් සමන්විත අධි තාක්ෂණ විද්‍යාගාරය .ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම මිලාධික උපකරණ අතරින් එකකි.

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්:

►HPLC මෙවලම භාවිතයෙන් ආහාර ද්‍රව්‍ය (විටමින්, සීනි සහ අමිනෝ අම්ල) හි සම්භාවනීය සංඝටක ප්‍රමාණ හඳුනා ගැනීම හා නිර්ණය කිරීම.

►ගෑස් Chromatography උපකරණ භාවිතයෙන් ඇල්කොහොල් හා මේද අම්ලවල සංඝටක හඳුනා ගැනීම සහ නිර්ණය කිරීම.

අධි තාක්ෂණ විද්‍යාගාරය

ක්ෂුද්‍රජීවී රසායනාගාරය විශ්වාස තහවුරු කිරීමේ කටයුතු අරමුණු කර ගනිමින් තල් අළුවී ඇති ආහාර නිෂ්පාදනයේ ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාත්මක බලපෑම් තුළින් වැඩිදියුණු කිරීමක් සොයා ගැනීමට ද කටයුතු කරයි.

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්:

►ක්ෂුද්‍රජීවි විද්යාවෙහි සන්දර්භය තුළ තල් ආශ්‍රිත ආහාර නිෂ්පාදන අත්හදා බැලීම හා පරීක්ෂන මත පදනම්ව පරීක්ෂණ වාර්තා ලබා දීම.

►තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සහ වෙනත් නව නිෂ්පාදන වල කල් ඇතිව තීරණය කිරීම.

►තල් ආශ්‍රිත නිපැයුම්වල ප්‍රමිතිය ඉහළ නැංවීමට මානව වර්ගයාට ප්‍රයෝජනවත් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් භාවිතා කිරීම.