පින්තූර ගැලරිය – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

2018 වැනි වසරේ පින්තූර ගැලරිය
Appointment for the Post of New Working Director and Internal Auditor for the Board on 2018.05.14
Discussion with selected Consultant Committee for Reconstruction of Thikkam Distillery on 2018.05.03
New Palmyrah Pulp Production Center opened in Mannar on 2018.04.27
New Deputy General Manager for Palmyrah Development Board appointed on 2018.04.18
තල් පර්යේෂණ ආයතනයේ පර්යේෂණ කටයුතු පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති කවුන්සිලය විසින් බාහිර සමාලෝචනය - 2018.04.10
ශ්‍රී ලංකා රජයේ මුදල් ඇමතිවරයාගේ තල් පර්යේෂණ ආයතනයට විශේෂ සංචාරය - 2018.04.01
An awareness raising workshop by Palmyrah Research Institute - 2018.03.26
PDB's official website launching Program with Hon. Minister, Chairman and Officials - 2018.03.21
Feedback meeting for Trip to Up country collaboration with Welfare Society - 2018.03.16
"Trip to hill site of Sri Lanka" Welfare Society 2018 - 2018.03.03 & 04
Supply of Pulp Dryer Machines for PPDCS - 2018.02.25
Palmyrah Tuber production in Batticaloa District - 2018.02.17
Opening of New Katpaham Marketing Sales Center at Kataragama - 2018.02.15
A Successful year in review 2017 Book Release - 2018.01.07
New Year oath & Meeting - 2018.01.02
2017 වැනි වසරේ පින්තූර ගැලරිය
Palali Seed Planting Program - 2017.11.10
Implementation meeting on GPS technology - 2017.08.11
Stone laying for Palmyrah Training Institute & Opening ceremony - 2017.07.12
International Exhibition 2017 at Galle Face Green, Colombo - 2017.08.25, 26&27
Formed a International Palmyrah Association at Grand Ball Room in Galle Face Hotel, Colombo-2017.08.25
International Symposium 2017 at Grand Ball Room in Galle Face Hotel, Colombo - 2017.08.25
Field Visit and Capacity building training program at Trincomalee & Batticaloa - 2017.05.12,13 & 14