சமீபத்திய நிகழ்வுகள் – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

புதிய கற்பக விற்பனை நிலையம் திறப்பு

புதிய கற்பக விற்பனை நிலையம் கைதடியில் கௌரவ அமைச்சர் அருந்திக்க பெர்னாந்து அவர்களால் 02ம் திகதி ஒக்டோபர், 2020 அன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது.

பனை அபிவிருத்திச் சபையின் தலைவர் திரு. கிரிஷாந்த பத்திராஜ மற்றும் பனை அபிவிருத்திச் சபை உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் நலன்விரும்பிகள் இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டார்கள்.

கொழும்பு கற்பகம் நவராத்திரி நிகழ்வு

கௌரவ. அமைச்சர் அருந்திக்க பர்னாந்து அவர்கள் 2020 அக்டோபர் 23 ஆம் திகதி கொழும்பு கற்பகத்தில் இடம்பெற்ற நவராத்திரி நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்தார்.

இந்நிகழ்வில் பனை அபிவிருத்திச் சபைத் தலைவர் மற்றும் பனை அபிவிருத்திச் சபை ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.